PROGRAM RODZINA 500+

Do pobrania: Harmonogram_wypłat_świadczenie_wychowawcze_2018 – 2019

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce,
  • ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka albo
  • opiekunowi prawnemu dziecka.
  • obywatelom polskim,
  • cudzoziemcom:

do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udzielonego, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz spełnione są łącznie następujące warunki: posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym  w wysokości 500,00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 plus):

Pokój nr 3

mgr Agnieszka Maćkowiak– referent
tel. 62 747 01 60 wew. 41

obsługuje nazwiska rozpoczynające się od liter: K

mgr Beata Nowaczyk – inspektor
tel. 62 747 01 60 wew. 41

obsługuje nazwiska rozpoczynające się od liter: M

Pokój nr 4

Paulina Kozioł – st. inspektor
tel. 62 747 01 65

obsługuje nazwiska rozpoczynające się od liter: B, D, E 

mgr Katarzyna Nowicka – referent
tel. 62 747 01 65

obsługuje nazwiska rozpoczynające się od liter: G, H, I, L

Pokój nr 5

mgr Karolina Deichsler – starszy inspektor
tel. 62 747 01 60 wew. 32

obsługuje nazwiska rozpoczynające się od liter: O, P, T

mgr Monika Gęsty – st. inspektor
tel. 62 747 01 60 wew. 32

obsługuje nazwiska rozpoczynające się od liter: S

Pokój nr 6

mgr Hanna Banaszak – referent
tel. 62 747 01 60 wew.49

obsługuje nazwiska rozpoczynające się od liter: N,W

Ewa Dzierla – referent
tel. 62 747 01 60 wew.49

obsługuje nazwiska rozpoczynające się od liter: Ł, R, U, V, Z

mgr Monika Majchrzak – referent
tel. 62 747 01 60 wew.49

obsługuje nazwiska rozpoczynające się od liter: A, C, F, J