Centrum Profilaktyki i Wsparcia Rodziny/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

CENTRUM PROFILAKTYKI I WSPARCIA RODZINY

adres: ul.Wrocławska 39

63-200 Jarocin

MARTYNA HOMA, WERONIKA NIEDZIELA telef. 62 747 01 60 wew. 34

(siedziba MGOPS pok.15)

********************************************************************************************************************

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JAROCINIE

adres: ul.Wrocławska 39

63-200 Jarocin

(siedziba MGOPS)

Na terenie Gminy Jarocin  działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W skład członków komisji GKRPA w Jarocinie  zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Jarocina wchodzą:

  1.  Igor Armon – Dyrektor MGOPS Jarocin,Przewodniczący GKRPA JAROCIN nr.telef. 62 749 95 06
  2. Mirosław Konieczny- Dyrektor OTU w Jarocinie , zastępca Przewodniczacego GKRPA  JAROCIN,nr.telef. 62 747 15 22
  3. Joanna Wasielewska – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Jarocinie, członek ds.leczenia GKRPA JAROCIN,nr.telef. 62 505 29 76
  4. Paulina Walerowicz– Kierownik Działu Pomocy Społecznej MGOPS Jarocin, członek ds.leczenia GKRPA JAROCIN,nr telef. 747-01-60
  5. Lidia Kalinowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie, członek ds. profilaktyki GKRPA JAROCIN,nr telef. 608495265
  6. Beata Włoch- doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ZS nr 5,  członek ds. profilaktyki GKRPA JAROCIN,nr telef. 602615240
  7. Martyna Homa -sekretarz GKRPA JAROCIN,nr telef. 62 747 01 60 wew.34
  8. Monika Smolińska– Samodzielny Referent -WA-KB Urzędu Miejskiego w Jarocinie,członek ds.kontroli GKRPA JAROCIN ,nr telef. 62 749 95 25
  9. Maciej Kaczmarek– Kierownik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, członek ds.kontroli GKRPA JAROCIN,nr telef.62 749 82 40

Przydatne informacje:

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe? Wniosek może złożyć dowolna osoba (członek rodziny, sąsiad, daleki krewny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja), która wie o osobie nadużywającej alkoholu ipowodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny (art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Gdzie złożyć wniosek? Wniosek należy złożyć do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy lub do Prokuratury Rejonowej. W gminie Jarocin należy złożyć tj. w MGOPS Jarocin pok. 12 do członka ds. leczenia lub w sekretariacie ( w kopercie zaadresowanej do GKRPA) Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji zobowiązania do leczenia należy: – przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), – wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 cytowanej ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu. Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania to podejmowane są następujące działania: – skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, – przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego (do dokumentacji należą m.in.: opinie wydane przez biegłych, protokoły z rozmów z osobami zgłaszającymi do komisji przypadek nadużywania alkoholu i osobą uzależnioną od alkoholu, materiały z wywiadu środowiskowego /przeprowadzonego przez pracownika socjalnego/, informacje od pedagoga szkolnego, policji, izby wytrzeźwień), – złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt osoby, której postępowanie dotyczy.